วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

สามเณรวัดพระธรรมกายในอดีต (สร้างโรงเรียน กุฎิ )


   สามเณรวัดพระธรรมกายรุ่นบุกเบิก สร้างบารมีอย่างเข้มแข็ง สร้างกุฏิ สร้างโรงเรียน กันเอง.

สร้างกุฏิจนถึงดึก
ร่วมแรง ร่วมใจกันทำ

ช่วยๆกันทำ

สร้างบารมีอย่างมีความสุข

สุขา สังฆัสสะ สามัคคี

คนละไม้คนละมือ 

แล้วทุกอย่างก็จะสำเร็จ

พม.ดร.สมบัติ อินฺทปญฺโญ ป.ธ.9

ไม่มีอะไรที่สามเณรทำไม่ได้

พม.ดร.สมบัติ อินฺทปญฺโญ ป.ธ.9

การสร้างบารมี ต้องไม่มีอะไรมาเป็นข้อแม้

อะไรที่ทำไม่เป็น ก็ต้องหัดทำ 

สร้างกุฏิเอง ภายใต้การดูแลของวิศวกร

ทำด้วยความมุ่งมั่น

ขยัน และอดทน

สร้างบารมีโดยเอาชีวิตเป็นเดิมพัน

ยามดึกเราก็ต้องทำ

หลังเรียนก็มาสร้างกูฏิ

สร้างอย่างปราณีต

และด้วยใจมุ่งมั่น

ทุกอย่างต้องเป๊ะ

สามัคคี

ว่าอย่างไร ว่าตามกัน

ด้วยความสามัคคี

ทุกรูปต่างมีหน้าที่

ที่ตนเองถนัด 

ค่อยๆทำไป

ด้วยความมุ่งมั่น

และเชี่ยวชาญ (เพราะได้ทำบ่อยๆ )

ทุกอย่างจะสำเร็จ

ด้วยมือของเรา

เรียนก็ต้องเรียน

ทุกอย่างต้องทำด้วยความปราณีต

กิจวัตรกิจกรรม ก็ไม่ลืม

พัฒนาตัวเองตลอด

เรียนอย่างมีความสุข เพราะโรงเรียนเราสร้างมาด้วยมือ

กิจกรรมของสามเณร

พระมหาสุวิทย์ ธมฺมิกมุนิ ป.ธ.9 (นาคหลวง) 

ช่วยกันทำ 

ด้วยความสามัคคี

เรียนด้วยความมุ่งมั่น

หลังเลิกเรียน ก็มาสร้างกุฏิต่อ

ปรับปรุงบริเวณรอบๆกุฏิ


ภายใต้การดูแลของพระพี่เลี้ยง (พม.สุรพล ชินกุโล)

เดินแถวไปหอฉัน

ลอกคลอง

ภาพประวัติศาสตร์


ฝนตกแค่ไหน ก็ไม่พลาดการสร้างบารมี

ซ้าย พม.นิกรณ์ สุทฺธรตฺโน    ขวา พม.บุญเอื้อน ปุญฺญสาโร

2000ไร่ ในอดีต

องค์ที่5 พม.เทพเทวินท์ ธมฺมินฺโท ป.ธ.9

ปลูกหญ้า

สร้างบารมี

สูงแค่ไหนก็สร้างบารมีกันได้

ขวา พม.สุพล สุพโล ป.ธ.9

ร่วมเเรงร่วมใจกันทำ

สามัคคี
สร้างบารมีอย่างมีความสุข

พม.กมล กมโล ป.ธ.9
พม.สมัย ป.ธ.9
พม.สุวิทย์ ธมฺมิกมุนิ ป.ธ.9 (นาคหลวง)

โรงเรียนของเรา

ในวันที่ภาคภูมิใจ เปิดโรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดพระธรรมกาย